GARANTII

Asteni Mesindus OÜ annab tema poolt Toodetud ja Müüdavatele seadmetele garantii võimalike ehituslike-, tootmis-, ja mehaaniliste vigade suhtes. Peale garantiiaja lõppu pole garantii kehtivusajal veast teatamisele viitamine kehtiv, kui seda pole tehtud kirjalikult.

GARANTII KESTUS JA ALGUS

Garantii antakse järgmiseks ajaks:

 • Seadme juhtkilbi sees olevale elektroonikale (sagedusmuundurid, kontaktorid, temperatuuri kontrollerid) – 2 aastat (24 kuud)
 • Seadmel olevad mootorid ja reduktorid – 2 aastat (24 kuud)
 • Seadme konstruktsiooni detailid ja keevised – 5 aastat (60kuud)

Garantii algab hetkest millal antakse kaup üle kliendile ja allkirjatatakse “vastuvõtmis üleandmis akt”.

Garantii kehtib müüdud seadmete esimesele ostjale/kasutajale.

Garantiiremonti telliv klient peab tõendama seadme garantiiaja kehtivust. (vastuvõtmis üleandmis aktiga või seeria number CE märgisel)

GARANTII HÕLMAB

Garantii hõlmab garantiiperioodil Asteni Mesindus OÜ poolt kindlaks tehtud seadmete ehituslike,- tootmis,- ja mehaanilistevigade parandamisel tekkinud kulusid.

Eelpool nimetatud vead parandab Asteni Mesindus OÜ poolt volitatud isik või volitatud hooldusfirma, viies seadme uuesti töökorda.

Garantiikorras väljavahetatud osad ja detailid on Asteni Mesindus OÜ omand ja kuuluvad tagastamisele.

GARANTIITÖÖDE TEOSTAMINE

Kohale kinnitatud seadmed parandatakse kliendi juures tööpäevadel kl. 8.00 – 16.30. Juhul, kui klient soovib garantiiremonti teostamist väljaspool normaaltööaja piire, hüvitab ta sellest tulenevad lisakulud.

Seadme ekspertiisi puhul peab hõlpsasti transporditavad ja vooluvõrgust lihtsalt eemaldatavad seadmed toimetama Ostja oma kuludega Asteni Mesindus OÜ tehasesse.  (nt. Nõud ja ratastel seadmed)

Suuremõõtmeliste ja tehnilisemalt keerukamate seadmete puhul tuleb seadmete transport ja lahtiühendamine eelnevalt kooskõlastada kirjalikult Asteni Mesindus OÜ-ga. (nt. Liinid detailid ja kaanetusmasinad)

Tehniku kohapeale saabudes peab olema ettevalmistatud tehnikule vaba ligipääs seadmetele .

Parandatud seadmetele tuleb järele klient või need toimetatakse kliendile tagasi tema kuludega.

VASTUTUS JA GARANTII PIIRANGUD

Käesolev garantii kehtib tingimustel, et seadet on kasutatud normaalseks loetavais tingimustes ja kasutusjuhendit on järgitud hoolikalt. Kui eelnimetatud tingimused on täidetud on vastutavaks Asteni Mesindus OÜ.

Garantii ei korva kaotusi, mida seadme defekt võib põhjustada, sealhulgas varalist-, isikule- ja teisele esemele tekitatud kahju, saamata jäänud tulu, kahjustatud toodang ning teisi kaudseid kahjusid.

Garantiiremont ei sisalda seadmete korralist hooldust ning ei korva kulutusi, mis tekivad seadme kasutamis- ja hoolduseeskirjade täitmata jätmisest.

GARANTII EI KATA VIGU, MIS ON TEKKINUD:

Seadme väärast transportimisest, mittenõuetekohasest tõstmisest või teisaldamisest ja seadmete paigalduseeskirjade eiramisest (v.a juhul, kui see on teostatud Asteni Mesindus OÜ volitatud isikute poolt)

Seadme kasutaja hooletusest või kasutusjuhiste või käsitlemisetingimuste eiramise tõttu

Seadme ülekoormamise tõttu.

Seadme kasutamisest muuks, kui selleks ettenähtud otstarbeks.

Seadmetesse mitte sobivate raamide sisestamisel.

Asteni Mesindus OÜ-st sõltumatutest tingimustest:

 • voolu pingekõikumistest +-5%, 230V juures
 • välgu tabamusest
 • tulekahjust
 • üleujutusest
 • vandalismist
 • valedest seadme ja voolujuhtme ühendustest
 • puudulikest kaitsmetest
 • liiga pikkadest ja puudulikest pikendusjuhtmetest
 • suurest veekaredusest
 • Kahju tekitamist mittevolitatud hooldusfirmade poolt teostatud remonditöödest,- hooldusest või seadme ehituslikest muudatustest.
 • Paigaldus- ja kasutusjuhistele mittevastavast või muul viisil seadme väärast paigaldusest või paigutusest kasutuskohal.
 • Kasutajapoolsete seadmete mittenõuetekohasest hoiutingimustest (liigne niiskus ja miinustemperatuur hoiustusruumis)

PISIVEAD, REGULEERIMISED, KASUTUSÕPETUS JA SEADMETE LISATARVIKUD

Garantii ei hõlma:

Seadme toimimise aspektist tähtsusetute pinnakriimude parandamist,

Seadme tavalises kasutusjuhises mainitud reguleerimisi, kasutusõpetust kohapeal, puhastus- ja hoodusmeetmeid.

Töid mis tulenevad ettevaatus- või paigaldusreeglite eiramisest või nende selgitamisest paigalduskohas.

Detaile, mille purunemisvõimalus on kasutuse või loomuliku kulumise tagajärjel normaalne garantii ei kata:

 • hoiatustuled
 • lülitid
 • liikuvad plastmassosad
 • küttekehad
 • tihendid
 • klambrid
 • vedrud
 • vooliku liitmikud
 • laagrid
 • laagripukid
 • voolikud
 • plastik kaaned

VEA KORRAL RAKENDATAVAD MEETMED

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt KIRJALIKULT teatada Asteni  Mesindus OÜ-d.

Veast teatades tuleb selgitada, missuguse seadmega on tegemist (mark, mudel). Tõestada garantii kehtivust (vastuvõtmis üleandmis aktiga, mudeli kood CE märgisel)

Võimalikult täpselt kirjeldada vea iseloomu ning tingimusi, milles viga seisneb ja/või mille korral see ilmneb.

Asteni Mesindus OÜ selgitab omalt poolt välja, kas seade ja kirjeldatud viga kuuluvad garantii alla ning annab kliendile parandamisviisi ja –aega puudutavat tagasisidet 2 (kaks) tööpäeva jooksul.

ANDMEKAITSE

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt Eesti Vabariigi andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.