GARANTIJA

Asteni mesindus OÜ pagamintai ir parduotai įrangai suteikia garantiją nuo galimai atsiradusių konstrukcijos, gamybos ar mechaninių defektų, broko. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, pretenzijos apie atsiradusius defektus ar broką garantiniu laikotarpiu yra nepriimamos.

GARANTIJOS PRADŽIA IR TRUKMĖ.

Garantija suteikiama:

 • Elektronikai įrenginio valdymo bloko viduje (dažnio keitikliams, kontaktoriams, temperatūros valdikliams) – 2 metai (24 mėnesiai)
 • Sumontuotiems varikliams, pavaroms ir reduktoriams – 2 metai (24 mėnesiai)
 • Įrenginio konstrukcijos detalėms ir suvirinimams – 5 metai (60 mėnesių)

Garantijos terminas prasideda nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo momento.

Garantija taikoma pirkėjui / naudotojui, kuriam įranga buvo parduota.

Klientas kreipdamasis dėl garantijos privalo pateikti dokumentą (perdavimo priėmimo aktą arba serijos numerį ant gaminio CE ženklo) įrodantį, kad gaminiui yra galiojanti garantija.

GARANTIJOS TAIKYMAS

Garantija apima išlaidas, patirtas taisant konstrukcijos, gamybos ir mechaninius įrangos defektus, nustatytus „Asteni Mesindus OÜ“ garantiniu laikotarpiu.

Minėtus gedimus gali pašalinti tik Asteni Mesindus OÜ arba įgaliotos techninės priežiūros įmonės įgaliotas asmuo ir po remonto įjungti įrenginį.

Pagal garantiją pakeistos dalys ir detalės yra „Asteni Mesindus OÜ“ nuosavybė ir gali būti pareikalautos grąžintį.

GARANTINIS ĮRANGOS REMONTAS

Pritvirtinta įranga bus remontuojama pas klientą darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 – 16.30 val. Jei klientas nori atlikti garantinį remontą ne įprastomis darbo valandomis, jis privalės kompensuoti patirtas papildomas išlaidas.

Įranga, kuri yra lengvai transportuojama ir lengvai atjungiama iš elektros tinklo, Pirkėjas privalo savo lėšomis pristatyti į „Asteni Mesindus OÜ“ gamyklą. (pvz., talpos, įranga su ratukais ar pan.)

Atvykus meistrui, jis turi turėti laisvą priėjimą prie įrangos.

Suremontuotą įrangą, klientas pasiima iš gamyklos pats už savo nuosavas lėšas.

ATSAKOMYBĖS IR GARANTIJOS RIBOJIMAI

Ši garantija galioja, jei prietaisas buvo naudojamas įprastomis sąlygomis ir buvo atidžiai laikomasi naudojimo instrukcijų. Jei laikomasi taisyklėse nurodytų sąlygų, „Asteni Mesindus OÜ“ yra atsakinga už garantinius įvykius.

Garantija neapima nuostolių, kuriuos gali sukelti prietaiso defektas, įskaitant žalą asmeniniam ir/ar kitam turtui, pajamų praradimą, už sugadintą produkciją ir/ar kitus padarinius ar kitus nuostolius.

Garantinis remontas neapima reguliarios įrangos priežiūros ir neapima išlaidų, atsiradusių dėl įrangos naudojimo ir priežiūros taisyklių nesilaikymo.

GARANTIJA ATSIRADUSIEMS GEDIMAMS AR DEFEKTAMS NETAIKOMA JEI/DĖL:

Prietaisas buvo netinkamai transportuotas, netinkamai keliamas ar perkėliamas ir dėl prietaiso montavimo taisyklių nesilaikymo (nebent tai atliko Asteni Mesindus OÜ įgalioti asmenys)

Aplaidumo naudojantis prietaisu ar naudojimo instrukcijų ar naudojimo sąlygų nesilaikymo.

Įrenginio perkrovos.

Įrenginys buvo naudojamas ne pagal jo paskirtį.

Buvo panaudoti netinkami medaus rėmai.

Nuo Asteni Mesindus OÜ nepriklausančios sąlygos:

 • Įtampos svyravimai + -5%, esant 220V
 • Žaibo iškrova
 • ugnis
 • potvynis
 • vandalizmas
 • Netinkamos jungtys tarp prietaiso ir laido
 • Sugedę saugikliai
 • Prailginimo laidai, kurie yra per ilgi ar/ir sugedę
 • Kalkėtas vanduo
 • Žala, atsiradusi dėl remonto, priežiūros ar konstrukcijos pakeitimų, kuriuos atliko neautorizuota remonto įmonė.
 • Netinkamas prietaiso įrengimas ar išdėstymas naudojimo vietoje, kuris neatitinka montavimo ir naudojimo instrukcijų arba kitaip yra neteisingas.
 • Netinkamos įrangos laikymo sąlygos (per didelė drėgmė ir neigiama temperatūra sandėliavimo patalpoje)

SMULKIOS KLAIDOS, REGULIAVIMAI, VEIKIMO INSTRUKCIJOS IR ĮRANGOS PRIEDAI

Garantija netaikoma:

Paviršiaus įbrėžimams, kurie yra nereikšmingi prietaiso veikimui.

Reguliavimams, instrukcijoms vietoje, valymui ir atstatymui, parametrams nurodytiems įprastose prietaiso naudojimo instrukcijose.

Pasekmėms, atsiradusioms atliktam darbui nesilaikant atsargumo ar montavimo taisyklių montavimo vietoje.

Dalys, kurios gali sulūžti dėl natūralaus susidėvėjimo, įprasta garantija netaikoma:

 • Įspėjimo lemputės
 • Jungtukai ir rankenėlės
 • Judančios plastmasinės detalės
 • šildytuvai
 • tarpinės
 • gnybtai
 • spyruoklės
 • Žarnų sujungimai
 • guoliai
 • Guoliavietės, laikikliai
 • žarnos
 • Plastmasiniai dangteliai, uždengimai